« اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم،الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم،»

بخوان بنام پروردگارت که جهانیان را آفرید. انسان را از خون بسته سرشت، بخوان! و پروردگارت کریمترین است همان که آموخت با قلم،آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست.