برنامه کلینیک 94 ENT

برنامه آموزشی کلینیک مشترک رادیوتراپی-انکولوژی با گوش و حلق و بینی ( تومورهای سر و گردن)  در بیمارستان امید

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت

اسامی پزشکان

یکشنبه

5/7/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر نوفرستي،

سه شنبه

7/7/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

12/7/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي ، دکترآل داود ،

سه شنبه

14/7/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

19/7/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی ، دکترهمائی

سه شنبه

21/7/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

26/7/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترنوفرستی

سه شنبه

28/7/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

3/8/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی ، دکترمخدومی،

سه شنبه

5/8/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

10/8/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترانوری،

سه شنبه

12/8/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکتردکتر نوفرستی

یکشنبه

17/8/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترنوفرستی ، دکترآل داود ،

سه شنبه

19/8/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

24/8/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترنوفرستی ،

سه شنبه

26/8/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

1/9/94

11-8

دکتر مستعان ،   دکترحسینی، دکتر مخدومی

سه شنبه

3/9/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

8/9/94

11-8

دکتر مستعان ، دکتر آل داود ، دکتر انوری

سه شنبه

10/9/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

15/9/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترسیلانیان طوسی،

سه شنبه

17/9/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

22/9/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترسیلانیان طوسی،

سه شنبه

24/9/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

29/9/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترسیلانیان طوسی

سه شنبه

1/10/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

6/10/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي ، دکترانوری ،

یکشنبه

13/10/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترنوفرستی

سه شنبه

15/10/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

20/10/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي، دکترسیلانیان طوسی ،

سه شنبه

22/10/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

27/10/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکتر همائی

سه شنبه

29/10/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

2/12/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر نوفرستي

سه شنبه

4/12/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

9/12/94

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی، دکتر مخدومي

سه شنبه

11/12/94

11:30 – 9

دکتر خزائني ،‌ دکتر سیلانیان طوسی، دکتر حسینی، دکتر جودی، دکتر سالک، دکتر فانی

یکشنبه

16/12/94

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترآل داود

سه شنبه

18/12/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

سه شنبه

25/12/94

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

15/1/95

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر سیلانیان طوسی 

سه شنبه

17/1/95

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکتر سیلانیان طوسی

یکشنبه

22/1/95

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي، دکترآل داود

سه شنبه

24/1/95

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

29/1/95

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترنوفرستی

سه شنبه

31/1/95

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی