برنامه کلینیک 96 ENT

برنامه آموزشی کلینیک مشترک رادیوتراپی-انکولوژی با گوش و حلق و بینی ( تومورهای سر و گردن)  در بیمارستان امید

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت

اسامی پزشکان

یکشنبه

96/1/20

11-8

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر نوفرستي،

سه شنبه

96/1/22

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/1/27

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي ، دکترآل داود ،

سه شنبه

96/1/29

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

96/2/3

11-8

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی ، دکترهمائی

سه شنبه

96/2/5

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

96/2/10

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترنوفرستی

سه شنبه

96/2/12

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/2/17

11-8

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی ، دکترمخدومی،

سه شنبه

96/2/19

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

96/2/24

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترانوری،

سه شنبه

96/2/26

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکتردکتر نوفرستی

یکشنبه

96/2/31

11-8

دکتر مستعان ،  دکترنوفرستی ، دکترآل داود ،

سه شنبه

96/3/2

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/3/7

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترنوفرستی ،

سه شنبه

96/3/9

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

96/3/14

11-8

دکتر مستعان ،   دکترحسینی، دکتر مخدومی

سه شنبه

96/3/16

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

96/3/21

11-8

دکتر مستعان ، دکتر آل داود ، دکتر انوری

سه شنبه

96/3/23

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/3/28

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترسیلانیان طوسی،

سه شنبه

96/3/30

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

4/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترسیلانیان طوسی،

سه شنبه

6/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

11/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترسیلانیان طوسی

سه شنبه

13/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

18/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي ، دکترانوری ،

سه شنبه

20/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

25/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي، دکترسیلانیان طوسی ،

سه شنبه

27/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

1/5/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکتر همائی

سه شنبه

3/5/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

8/5/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر نوفرستي

سه شنبه

10/5/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

15/5/96

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی، دکتر مخدومي

سه شنبه

17/5/96

11:30 – 9

دکتر خزائني ،‌ دکتر سیلانیان طوسی، دکتر حسینی، دکتر جودی، دکتر سالک، دکتر فانی

یکشنبه

22/5/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترآل داود

سه شنبه

24/5/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

29/5/96

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر سیلانیان طوسی 

سه شنبه

5/6/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکتر سیلانیان طوسی

یکشنبه

7/6/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي، دکترآل داود

سه شنبه

12/6/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

14/6/96

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترنوفرستی

سه شنبه

19/6/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

ایام هفته

تاریخ

ساعت

اسامی پزشکان

یکشنبه

96/1/20

11-8

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر نوفرستي،

سه شنبه

96/1/22

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/1/27

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي ، دکترآل داود ،

سه شنبه

96/1/29

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

96/2/3

11-8

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی ، دکترهمائی

سه شنبه

96/2/5

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

96/2/10

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترنوفرستی

سه شنبه

96/2/12

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/2/17

11-8

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی ، دکترمخدومی،

سه شنبه

96/2/19

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

96/2/24

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترانوری،

سه شنبه

96/2/26

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکتردکتر نوفرستی

یکشنبه

96/2/31

11-8

دکتر مستعان ،  دکترنوفرستی ، دکترآل داود ،

سه شنبه

96/3/2

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/3/7

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترنوفرستی ،

سه شنبه

96/3/9

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

96/3/14

11-8

دکتر مستعان ،   دکترحسینی، دکتر مخدومی

سه شنبه

96/3/16

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

96/3/21

11-8

دکتر مستعان ، دکتر آل داود ، دکتر انوری

سه شنبه

96/3/23

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

96/3/28

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترسیلانیان طوسی،

سه شنبه

96/3/30

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

4/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترسیلانیان طوسی،

سه شنبه

6/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

11/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکترسیلانیان طوسی

سه شنبه

13/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

18/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي ، دکترانوری ،

سه شنبه

20/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

25/4/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي، دکترسیلانیان طوسی ،

سه شنبه

27/4/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

1/5/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترآل داود ، دکتر همائی

سه شنبه

3/5/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترسیلانیان طوسی

یکشنبه

8/5/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر نوفرستي

سه شنبه

10/5/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی

یکشنبه

15/5/96

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترسیلانیان طوسی، دکتر مخدومي

سه شنبه

17/5/96

11:30 – 9

دکتر خزائني ،‌ دکتر سیلانیان طوسی، دکتر حسینی، دکتر جودی، دکتر سالک، دکتر فانی

یکشنبه

22/5/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترآل داود

سه شنبه

24/5/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

29/5/96

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترانوری ، دکتر سیلانیان طوسی 

سه شنبه

5/6/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکتر سیلانیان طوسی

یکشنبه

7/6/96

11-8

دکتر مستعان ،  دکترمخدومي، دکترآل داود

سه شنبه

12/6/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترحسینی

یکشنبه

14/6/96

8:30 – 7:30

دکتر مستعان ،  دکترهمائی ، دکترنوفرستی

سه شنبه

19/6/96

8:30 – 7:30

دکتر خزائني ،‌ دکترنوفرستی