بخش كموتراپي سرپايي

 

دراين بخش علاوه برانجامشيمي درماني بصورت سرپايي جهت بيماران ترانسفوزيون خون انجام ميشود.

در هر روزدر شيفت صبح متوسط 20 نفر بيمار و در شيفت عصر 10 نفر شيمي درماني مي شوند.

بخش شيمي درماني در تمام ايام سال فعال مي باشد حتي در روزهاي تعطيلو ايام عيد و جمعه ها

 

در دو شيفت صبح وعصر فعال مي باشد:

صبحها : 30/7 تا 30/13 تمام روزهاي هفته

عصرها : 30/14 تا 30/18 از شنبه تا چهارشنبه

 

مدت حضور هر بيمار در بخش بسته به نوع دارو از يك ساعت الي 3- 5/3 ساعت متغير مي باشد.