متخصصین همکار

اسامي

متخصصين

رتبه علمی

دکتر غلامحسین نوفرستی

راديوتراپي انکولوژي

پزشک متخصص

دکتر یاشا مخدومی

راديوتراپي انکولوژي

پزشک متخصص

دکتر لیلا مستعان

گوش و حلق و بینی

دانشیار

دکتر کامران خزائنی

گوش و حلق و بینی

دانشیار

دکتر ناصر فرقانی

جراحی

پزشک متخصص

دکتر مداح

جراحی

دانشیار

دکتر آسیه فتاحی

جراحی

دانشیار