درمانگاه سرپايي


برنامه درمانگاهها در شيفت صبح بيمارستان اميد

 

روزهاي هفته

درمانگاه های فعال

شنبه

انكولوژي

يكشنبه

پوست -انكولوژي - گوش وحلق وبيني -زنان

دوشنبه

انكولوژي

سه شنبه

مشاوره- انكولوژي

چهارشنبه

انكولوژي

پنج شنبه

جراحی

 

برنامه ويزيت متخصصين راديوتراپي و انكولوژي كلينيك ويژه

 

روزهاي هفته

پزشکان متخصص

شنبه

دکتر سالک- دکتر آل داوود

یکشنبه

دکتر نوفرستی- دکتر انوری

دوشنبه

دکتر سالک- دکتر آل داوود

سه شنبه

دکتر نوفرستی- دکتر آل داوود- دکتر انوری

چهارشنبه

دکتر انوری- دکتر سالک

 

 
 
پزشكان متخصص انكولوژي :

آقايان: دكتر نوفرستي ، دكتر سيلانيان طوسي ، دكتر سالك ، دكتر مخدومي ، دكتر انوري ،دكتر آل داود، دکترتقی زاده

خانم ها: دكتر همايي،دکتر فاني، دکتر شهید ثالث
  
 
 
پزشكان متخصص زنان :
 
دكتر يوسفي ،دكتر كدخدايان ، دكتر حسن زاده روزهاي يكشنبه هر هفته
 

 

 
 
پزشكان متخصص گوش وحلق و بيني:

خانم دكتر مستعان و آقاي دكتر خزاینی روزهاي يكشنبه هر هفته

 

 
 
 
پزشكان جراح :

آقايان :دكتر كاخي ، دکتر مهرابي ، دکترمداح ، دكتر حسن زاده، دکتر رجبی، دکتر فرقاني