برنامه سمینارهای سال 1396

ردیف

تاریخ

موضوع

دبیر علمی

وضعیت برنامه

1

7/2/1396

تازه های تشخیص و درمان کانسر ریه

دکتر طوسی

قطعی

2

4/3/1396

تازه های درمان در کانسر پستان

دکتر شهید ثالث

قطعی

3

5/5/1396

تازه های درمان در کانسر پروستات

دکتر انوری

غیر قطعی

4

2/6/1396

تازه های تشخیص و درمان در تومورهای تیروئید

دکتر حسینی

غیر قطعی

5

6/7/1396

رادیوبیولوژی

دکتر سالک

غیرقطعی

6

4/8/1396

تازه های درمان در کانسرهای دستگاه گوارش فوقانی

دکتر فانی

غیر قطعی

7

2/9/1396

تازه های درمان در کانسر تخمدان

دکتر شهید ثالث

قطعی غیر

8

7/10/1396

تازه های درمان در کانسر کولورکتال

دکتر شهید ثالث

غیر قطعی

9

5/11/1396

نوروانکولوژی

دکتر انوری

غیر قطعی