كارگاه مهر سال 94 تا سال 95

نام

كد

عنوان

نوع

تاريخ

دکتر سالک

 

راديوتراپي حين عمل جراحي

کنفرانس علمی یک روزه

1394/12/13

دکتر سالک

80029

کاربردهای رادیوتراپی حین عمل در درمان سرطان

کنفرانس علمی یک روزه

1395/05/20

دکتر سالک

80166

مروری بر کانسر پروستات

کنفرانس علمی یک روزه

1395/08/06

دکتر فانی

 

تازه های تشخیص ودرمان سرطان آندومتر

کنفرانس علمی یک روزه

1395/10/02

دکتر همایی

 

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/10/26

دکتر همایی

75116

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/11/10

دکتر همایی

75117

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/11/24

دکتر همایی

75118

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/12/08

دکتر همایی

75119

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/12/22

دکتر همایی

 

درمان براکی تراپی پیشرفته برای بیماری های زنان

کارگاه

1395/04/31

دکتر همایی

75104

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/05/10

دکتر همایی

75105

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/05/24

دکتر همایی

75106

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/06/07

دکتر همایی

75107

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/06/21

دکتر همایی

75108

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/07/04

دکتر همایی

75109

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/07/18

دکتر همایی

75110

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/08/02

دکتر همایی

75111

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/08/16

دکتر همایی

75112

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/09/14

دکتر همایی

75113

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/09/28

دکتر همایی

75114

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/10/12

دکتر همایی

 

کاربرد پاتولوژی مدرن در درمان و پیش آگهی سرطان پستان

کنفرانس علمی یک روزه

1394/10/24

دکتر همایی

54785

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/10/27

دکتر همایی

54786

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/11/11

دکتر همایی

54787

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/11/25

دکتر همایی

54788

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/12/09

دکتر همایی

72065

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/01/22

دکتر همایی

75098

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/02/05

دکتر همایی

75099

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/02/19

دکتر همایی

75100

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/03/16

دکتر همایی

75101

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/03/30

دکتر همایی

75102

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/04/13

دکتر همایی

75103

تومور بورد سرطان پستان

کنفرانس علمی ادواری

1395/04/27

دکتر همایی

 

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/07/05

دکتر همایی

54778

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/07/19

دکتر همایی

54779

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/08/03

دکتر همایی

36514

دوره آموزش کنترل سرطان سطح مقدماتی ویژه پزشکان عمومی

کوتاه مدت حرفه ای

1394/08/03

دکتر همایی

54780

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/08/17

دکتر همایی

54781

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/09/01

دکتر همایی

54782

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/09/15

دکتر همایی

54783

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/09/29

دکتر همایی

54784

تومور بورد پستان

کنفرانس علمی ادواری

1394/10/13

دکتر ال داود

0

پیش گیری و تشخیص زودهنگام سرطان های شایع ایران

کنفرانس علمی یک روزه

1394/12/06

دکتر ال داود

86947

پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال

کنفرانس علمی یک روزه

1395/10/09

دکتر حسینی

 

ملاحظات پرستاری در شیمی درمانی و رادیوتراپی بیماران مبتلا به سرطانهای کولورکتال

کارگاه

1394/09/05

دکتر طوسی

 

 تازه های درمان سرطان پانکراس

 

 1394/11/08

دکتر تقی زاده

1716

 سرطانهای کولورکتال از شواهد علمی تا بالین

 

 1394/09/05