برنامه هفتگی دکتر فانی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

کلینیک امام رضا

ویزیت بیماران

کانتورینگ و پلانینگ

یکشنبه

یک هفته در میان توموربورد بیمارسان امید

تومورکلینیک زنان

بیمارستان امید

فعالیت های پژوهشی

دوشنبه

توموربورد زنان بیمارستان قائم- درمانگاه انکولوژی قائم

تومورکلینیک زنان قائم

فعالیت های پژوهشی

سه شنبه

گراند راند بیمارستان امید

گراند راند بیمارستان امید

گراند راند بیمارستان امید

چهارشنبه

ژورنال کلاب امید

درمان انکولوژی قائم

فعالیت های پژوهشی

پنج شنبه

مرو دویتا امید

درمان انکولوژی امام رضا

کانتورینگ و پلانینگ