برنامه هفتگی دکتر همایی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

کلاس درمانگاه قائم

تومور کلینیک جراحی قائم- کمیته اخلاق دانشگاه

کارگاه پژوهشی- آموزشی

یکشنبه

توموربورد پستان- درمانگاه امید

ویزیت بخش

درمانگاه امید

طراحی درمان رادیوتراپی

دوشنبه

کلاس(توموربورد زنان قائم) درمانگاه قائم

تومور کلینیک زنان قائم

طراحی درمان رادیوتراپی

سه شنبه

جلسه بانوان حامی - درمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

طراحی درمان رادیوتراپی

چهارشنبه

ژورنال کلاب- درمانگاه امید ویزیت بخش

درمانگاه امید

طراحی درمان رادیوتراپی

پنج شنبه

مروردویتا- ویزیت بخش

جلسه مشورتی امید

طراحی درمان رادیوتراپی