برنامه هفتگی دکترآل داود

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

ویزیت بخش

دفتر ریاست

دفتر ریاست

یکشنبه

ویزیت بخش- کلاس

درمانگاه گوش و حلق و بینی

دفتر ریاست

دوشنبه

ویزیت بخش- درمانگاه

درمانگاه

دفتر ریاست

سه شنبه

ویزیت بخش

دفتر ریاست

دفتر ریاست

چهارشنبه

ویزیت بخش- دفتر ریاست

درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع)

درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع)

پنج شنبه

ویزیت بخش- جلسه گروه

دفتر ریاست

دفتر ریاست