برنامه هفتگی دکتر انوری

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

کلینیک امید

توموربورد جراحی

بیمارستان امید- کانتورینگ

یکشنبه

هفته درمیان توموربوردپستان- کلینیک امام رضا

کلینیک امام رضا

بیمارستان امام رضا-

کانتورینگ  و پلانینگ

دوشنبه

کیلینیک امید

کلینیک امید

بیمارستان امید-

 کانتورینگ  و پلانینگ

سه شنبه

کلینیک امام رضا

کلینیک امام رضا

بیمارستان امام رضا-

 کانتورینگ  و پلانینگ

چهارشنبه

ژورنال کلاب

کلینیک امام رضا

بیمارستان امام رضا-

 کانتورینگ  و پلانینگ

پنج شنبه

مرور دویتا

جلسه مشورتی انکولوژی

-