برنامه هفتگی دکتر تقی زاده

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

بیمارستان امید

بیمارستان امید

بیمارستان امید

یکشنبه

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

دوشنبه

بیمارستان امید

بیمارستان امام رضا

هفته در میان

سه شنبه

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

چهارشنبه

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

پنج شنبه

بیمارستان امید

بیمارستان امید

بیمارستان امید