برنامه هفتگی دکتر جودی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

جمعه