برنامه هفتگی دکتر حسینی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

درمانگاه امید- ویزیت بیماران (هفته درمیان)

درمانگاه امید- ویزیت بیماران (هفته درمیان)

بیمارستان امید-

 کانتورنگ و پلانینگ

یکشنبه

توموربورد پستان

(هفته درمیان)

درمانگاه زنان

بیمارستان امید-

کانتورنگ و پلانینگ

دوشنبه

توموربورد زنان

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امید

سه شنبه

بیمارستان امید- ویزیت بیماران

بیمارستان امید- ویزیت بیماران

بیمارستان امید- ویزیت بیماران

چهارشنبه

ژورنال کلاب

ویزیت بیماران- بیمارستان امید

ویزیت بیماران- بیمارستان امید

پنج شنبه

مرور دویتا

ویزیت بیماران-

 بیمارستان امام رضا

ویزیت بیماران-

 بیمارستان امام رضا