برنامه هفتگی دکتر سالک

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

بیمارستان امید

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا-

 کانتورینگ  و پلانینگ

یکشنبه

بیمارستان امید

بیمارستان امید

بیمارستان امام رضا –

کانتورینگ  و پلانینگ

دوشنبه

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام رضا-

 کانتورینگ  و پلانینگ

سه شنبه

بیمارستان امید

بیمارستان امید

بیمارستان امید-

 کانتورینگ  و پلانینگ

چهارشنبه

ژورنال کلاب

بیمارستان امید

بیمارستان امید-

 کانتورینگ  و پلانینگ

پنج شنبه

مرور دویتا

جلسه مشورتی انکولوژی

بیمارستان امید