برنامه هفتگی دکترشهیدثالث

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

شنبه

بیمارستان امام رضا

(درمانگاه آموزشی)

بیمارستان امام رضا

(درمانگاه آموزشی)

بیمارستان امام رضا-

کانتورینگ و طراحی درمان

یکشنبه

هفته در میان توموربورد پستان

 

 

دوشنبه

توموربورد جراحی

تومور کیلینیک زنان

بیمارستان امید- کانتورینگ

سه شنبه

مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امید( فعالیت پژوهشی)

راند بالینی بیمارستان امید

راند بالینی بیمارستان امید

چهارشنبه

ژورنال کلاب-

درمانگاه آموزشی امید

درمانگاه آموزشی امید

مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امید( فعالیت پژوهشی)

پنج شنبه

مرور کتاب مرجع

جلسه مشورتی انکولوژی