برنامه ژورنال کلاب نیمه اول سال 96

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

27/11/95

چهارشنبه

دکتر همایی

4/12/95

چهارشنبه

دکتر جودی

11/12/95

چهارشنبه

دکتر انوری

18/12/95

چهارشنبه

دکتر پرکم

25/12/95

چهارشنبه

دکتر عمادی

23/1/96

چهارشنبه

دکتر فانی

30/1/96

چهارشنبه

دکتر سیلانیان طوسی

6/2/96

چهارشنبه

کنسل شد

13/2/96

چهارشنبه

دکتر سالک

20/2/96

چهارشنبه

دکتر آل داود

27/2/96

چهارشنبه

دکتر راوری( اندیکاسیون های پورت)

3/3/96

چهارشنبه

دکتر حسینی

10/3/96

چهارشنبه

دکتر مظفری(درمان عوارض های کموتراپی)

17/3/96

چهارشنبه

دکتر غلامی

24/3/96

چهارشنبه

دکتر جوادی نیا

31/3/96

چهارشنبه

دکترعاقل 

7/4/96

چهارشنبه

دکتر همایی

14/4/96

چهارشنبه

شرکت نانو الوند( عوارض شیمی درمانی و کنترل آن)

21/4/96

چهارشنبه

دکتر شهیدثالث

28/4/96

چهارشنبه

دکتر عمادی

4/5/96

چهارشنبه

دکتر تقی زاده

11/5/96

چهارشنبه

دکتر نوفرستی

18/5/96

چهارشنبه

دکتر کرامتی

25/5/96

چهارشنبه

دکتر فضیلت پناه

-

چهارشنبه

دکتر مسعودیان

-

چهارشنبه

دکتر انوری

-

چهارشنبه

دکتر  جودی