بخش كموتراپي سرپايي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دراين بخش علاوه برانجامشيمي درماني بصورت سرپايي جهت بيماران ترانسفوزيون خون انجام ميشود.

در هر روزدر شيفت صبح متوسط 20 نفر بيمار و در شيفت عصر 10 نفر شيمي درماني مي شوند.

بخش شيمي درماني در تمام ايام سال فعال مي باشد حتي در روزهاي تعطيلو ايام عيد و جمعه ها

 

در دو شيفت صبح وعصر فعال مي باشد:

صبحها : 30/7 تا 30/13 تمام روزهاي هفته

عصرها : 30/14 تا 30/18 از شنبه تا چهارشنبه

 

مدت حضور هر بيمار در بخش بسته به نوع دارو از يك ساعت الي 3- 5/3 ساعت متغير مي باشد.