بخش انکولوژی مردان و زنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بخش انکولوژی مردان
سرپرستار بخش انکولوژي مردان (بخش 1) : آقاي فيض محمد علي زاده
در اين بخش بيماران نیاز به بستری جهت انجام شيمي درماني و کموتراپی دوره اي و يا انجام شيمي درماني و راديوتراپي همزمان و در بعضي شرايط خاص ، جهت انجام راديوتراپي به تنهايي بستري مي گردند. گاهي جهت کنترل عوارض جانبي درمان نيز لازم است بيماران بستري شوند همچنین بیماران رادیوتراپی که نیاز به مراقبت دارند از مراکز درمانی رضا، بیمارستان قائم و امام رضا نیز بستری می گردند. بيماران در طول بستري بصورت روزانه توسط پزشک متخصص مربوطه و رزيدنت بخش ويزيت مي گردند. در روز ترخيص شرايط پيگيري و تاريخ مراجعه بعدي به بيماران اطلاع داده مي شود.
 
بخش انکولوژی زنان (بخش 2)
 
سرپرستار : خانم نوفرستي
 
بيماران در اين بخش جهت انجام شيمي درماني دوره اي و يا انجام شيمي درماني و راديوتراپي همزمان و در بعضي شرايط خاص ، جهت انجام راديوتراپي به تنهايي بستري مي گردند. گاهي جهت کنترل عوارض جانبي درمان نيز لازم است بيماران بستري شوند.بيماران در طول بستري بصورت روزانه توسط پزشک متخصص مربوطه و رزيدنت بخش ويزيت مي گردند. در روز ترخيص شرايط پيگيري و تاريخ مراجعه بعدي به بيماران اطلاع داده مي شود.