پزشكان كلينيك صبح

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

رديف

روز هفته

پزشكان كلينيك صبح

كلينيك عصر

1

شنبه

آقاي دكتر سالك

خانم دكتر شهيد ثالث

خانم دكتر فاني

T

آقاي دكتر انوري

خانم دكتر فاني

ساعت حضور

8-12

8-12

8-12

T

15/30

14-19

2

يك شنبه

خانم دكتر جودي

آقاي دكتر انوري

آقاي دكتر تقي زاده

T

آقاي دكتر آل داود

آقاي دكتر سالك

ساعت حضور

8-12

10-12

8-12

T

15/30

14-19

3

دوشنبه

آقاي دكتر سالك

خ دكتر حسيني

خانم دكتر شهيد ثالث

T

خ دكتر حسيني

 

ساعت حضور

10-12

8-12

8-10

T

15/30

 

4

سه شنبه

آقاي دكتر انوري

آقاي دكتر تقي زاده

آقاي دكتر مخدومي

خانم دكتر همائي

خ دكتر فاني

آقاي دكتر سالك

ساعت حضور

10-12

8-12

8-12

8-12

15/30

14-19

5

چهارشنبه

آقاي دكتر انوري

آقاي دكتر تقي زاده

آقاي دكتر مخدومي

آقاي دكتر آل داود

خ دكتر حسيني

خانم دكتر شهيد ثالث

ساعت حضور

10-12

8-12

8-12

10-12

15/30

14-19

6

پنج شنبه

آقاي دكتر مخدومي

خانم دكتر فاني

خ دكتر حسيني

T

*

T

ساعت حضور

8-10

8-12

8-12

T

*

T

قابل توجه مراجعه كنندگان محترم جهت اطلاع از حضور پزشك در روزهاي اعلام شده با شماره 38022726 تماس حاصل فرمائيد.

 

بخش راديوتراپي-انكولوژي