اسامی اعضای هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
  نام و نام خانوادگی: دکتر مهدي سيلانيان طوسي

 

 
  تحصيلات: دکتري راديوتراپي انکولوژي  
  سمت/ رتبه: 1- دانشیار  
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

silanianm[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       

 

  نام و نام خانوادگی: دکتر رهام سالک

 

 
  تحصيلات: دکتري راديوتراپي انکولوژي
 
  سمت/ رتبه:

1- دانشیار

 
  تلفن:
   051
 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

salekr[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
 
  نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه همائی

 

 
  تحصيلات: دکتري راديوتراپي انکولوژي  
  سمت/ رتبه:

1- دانشیار

 
 

تلفن:

   051  
  پست الكترونيكي دانتشگاهی :

HomaeeF[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر سيدامير آل داود

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- دانشیار

 
 

تلفن:

   051  
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

aledavooda[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی:

دکتر کاظم انوري

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- دانشیار

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی:

AnvariK[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: دکترآذر فانی

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- داستادیار

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

Fanipa[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: دکتر علي تقي زاده کرماني

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- دانشیار

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

Taghizadeha[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: دکتر سودابه شهيدثالث

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

shahidsaless[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: دکتر  ساره حسینی

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

HOSSEINIS[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: دکتر منا جودی

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

JoudiM[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: دکتر علی عمادی طرقبه

 

 
  تحصيلات:

دکتري راديوتراپي انکولوژي

 
  سمت/ رتبه:

1-

 
 

تلفن:

   051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

EmadiTA1[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)