" منشور مالکیت معنوی در طرح های پژوهشی و برون ده آن "

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

" منشور مالکیت معنوی در طرح های پژوهشی و برون ده آن "

  1. تمام اعضای هیات علمی گروه رادیوتراپی انکولوژی حق استفاده از پرونده های صبح بیمارستان  امید را به شرط زیر دارند :

-          حداقل اسم 3 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان همکار طرح در پروپوزال قید شود و درصورت همکاری فعال در برون ده حاصل از آن طرح ( مقالات استخراج شده ) نامشان بعنوان نویسنده آورده شود .

-          حق انتخاب سایر همکاران طرح با مجری اول طرح می باشد .

-          در صورتیکه فردی خارج از گروه در تهیه برون ده نقش فعال داشته باشد با نظر مجری می تواند بعنوان نویسنده درنظر گرفته شود .

  1. اگر فردی خارج از گروه طرح تحقیقاتی یا پایان نامه ای را پیشنهاد دهد درصورتی میتواند از پرونده های صبح بیمارستان امید استفاده نماید که حداقل دو نفر از اعضای گروه به عنوان مشاور و همکار آن طرح باشندو نامشان در برون ده طرح ( مقاله ) به عنوان نویسنده لحاظ شود .
  2. استفاده از پرونده های عصر ( کلینیک ویژه) یا مطب ها و بخش RT بیمارستان امام رضا(ع)و و بخش RT بیمارستان قائم در صورتی مجاز است که پزشک مربوطه مطلع و موافق بوده و نام وی به عنوان همکار طرح در پروپوزال  وارد شود و درصورت همکاری فعال در برون ده ( مقاله ) و یا تامین پیش از 10% از حجم نمونه ها نیز به عنوان نویسنده درنظر گرفته شود .
  3.  در مطالعاتی که طرح های اعضای گروه رادیوتراپی و انکولوژی که نیاز به بازخوانی پرونده نیست و تکمیل پرسشنامه از بیمار می باشد اطلاع رسانی به پزشک معالج جهت کلینیک ویژه کافی بوده و نیازی به ذکر نام به عنوان همکار و در برون ده به عنوان نویسنده نمی باشد .
  4.  در مطالعات پروسپکتیو درصورتیکه 10% از حجم نمونه طرح توسط یک پزشک به طرح معرفی شده باشد نام آن همکار در مقاله منتج از طرح به عنوان نویسنده لحاظ خواهد شد .
  5.  در ترایالهای بالینی توصیه شد تمام اعضای گروه جزء همکاران باشند، و در صورت تامین 10% حجم نمونه نویسنده باشند.