بخش راديولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
رادیوگرافی ، فلوروسکوپی و رادیوگرافی پرتابل این بخش دارای دو اتاق رادیوگرافی 1 و 2 می باشد.

اتاق رادیوگرافی 1 دارای دستگاه فلوروسکوپی رادیوگرافی apelem می باشد که جهت رادیوگرافی های رنگی بیماران سرپایی و بستری استفاده می شود.

اتاق رادیوگرافی 2دارای دستگاه واریان که برای رادویوگرافی های ساده و چک فیلم ها استفاده می شود.

برای انجام رادیوگرافی های ساده آمادگی خاصی نیاز نیست، بغیر از عکس کمر و شکم که بیمار شب قبل غذای ساده میل و یک شیشه روغن کرچک میل نماید و فردا صبح ناشتا باشد.


ماموگرافی:

در این واحد ماموگرافی با استفاده از دستگاه Planmed ( غیر دیجیتال ) انجام می شود.


سونوگرافی:

این واحد دارای یک دستگاه سونوگرافی esaote مدل my lab50 می باشد و جهت سونوگرافی های معمولی و داپلر رنگی جهت بیماران بستری و سرپایی استفاده می شود.

همچنین رادیولوژی مداخله ای ( نمونه برداری از بافت های مختلف ) تحت هدایت سونو و فلوروسکوپی نیز انجام می شود.


فرایندهای رادیولوژی:

·فرایند پذیرش مراجعین سرپایی جهت انجام گرافی ساده ( مخصوص متصدی پذیرش )

·نمودار جریان فرایند انجام گرافی پرتابل در بخش / اتاق عمل

·فرایند ساخت، تعویض داروی ظهور و ثبوت و شستشوی دستگاه پروسسور در تاریکخانه

·فرایند ثبت کامپیوتری گرافی های انجام شده در رادیولوژی

·فرایند تهیه و ارسال آمار رادیولوژی بیمارستان

·فرایند پیگیری و تعمیر تجهیزات رادیولوژی


شرح وظایف متخصص رادیولوژی

شرح وظایف كاردان رادیولوژی

شرح وظایف کارشناس رادیولوژی

لیست دستگاههای موجود در بخش رادیولوژی بیمارستان امید

 
 

رياست بخش:دكتر فريماه نوربخش

متخصص راديولوژي و سونوگرافي

آدرس الكترونيكي:
Nourbakhshf1[at]mums.ac.ir
تلفن تماس: 8426083
داخلي562
ناظم فني بخش : رضا ضیائی

كارشناس راديولوژي

آدرس الكترونيكي:
تلفن تماس: 8426083
داخلي510