برنامه کلاسی دستیاران رادیو تراپی و انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

عنوان درس

استاد

شنبه در میان

سرویکس

دکتر همایی

شنبه در میان

CNS

دکتر انوری

یکشنبه هفته در میان

عوارض پرتودرمانی

کوانتک

فیلدای رادیوتراپی

دکتر آل داود

دوشنبه هفته در میان

رادیوبیولوژی

دکتر سالک

سه شنبه هفته درمیان

ESMO

اساتید چرخشی

سه شنبه هفته درمیان

رکتوم

دکتر عمادی

چهارشنبه

ریه- نازوفارنکس

دکتر جودی

پنج شنبه

فیزیک

دکتر حسینی