برنامه امتحانات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

برنامه ارزیابی :

ارزیابی دستیاران در برنامه آموزشی بالینی یکی از بخشهای مهم آموزش را تشکیل میدهد. در برنامه ارزشیابی تدوینی بایستی تعیین شود که آیا هدفهای آموزشی مورد نظر تحقق یافته اند و یا در حال تحقق یافتن می باشند یا خیر و اگر بلی، به چه میزان. این فرآیند تصویر مناسبی از پیشرفت تحصیلی، مشکلات احتمالی و کاستی های موجود چه مربوط به دستیار و چه مربوط به نارسائی در برنامه آموزشی یا برنامه ریزی را در اختیار قرار می دهد.

دستياران بر اساس انجام وظايف در کشيک ها و ويزيت بيماران و طرح درمان ارزيابي تدويني مي شوند. بر اساس مشاهده رفتار و عملکرد هر 6 ماه بازخورد اساتيد در حيطه هاي دانش، نگرش، مهارتهای بین فردی، مهارتها حل مشکل، رفتار حرفه اي  نقاط قوت و ضعف در طراحي درمان توسط مدير گروه به ايشان  داده مي شود.

 


امتحانات دوره ای شامل:

1-امتحان اصول پایه ی داروهای کموتراپی در پایان ماه اول سال اول

2-دستياران هر 3 ماه, يکي از بيماراني را که از آغاز مورد بررسي قرار داده اند و در طراحي درمان وي نقش داشته‌اند در جلسات معرفي بيمار معرفي مي‌کنند. در اين جلسه شرحي از علايم اوليه، معاينات، آزمايشات پاراکلينيکي و گرافي‌ها، شرح اقدامات جراحي و گزارشات آسيب شناسي و دليل انجام هر يک از اين اقدامات مطرح مي‌شود. در ادامه دستيار مربوطه طرح درمان هاي پيشنهاد شده را ارائه کرده و طرح درماني انجام شده را با ذکر دليل انتخاب آن ارائه مي دهد. شرح عوارض احتمالي ايجاد شده و درمان آنها نيز در اين جلسه گنجانده خواهد شد. بر اساس مهارت دستیار در ارائه نقاط ضعف و قوت به و توضیح داده خواهد شد.

3-Log book دستياران نيز در هر 6 ماه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بر اساس آن ارزيابي انجام خواهد شد.

4-در پایان هر یک از دوره های چرخشی ارزیابی دستیاران توسط بخش مربوطه اعلام می شود.

5-سالیانه از دستیاران امتحان OSCE در دو نوبت زمستان و بهار  و امتحان کتبی در یک نوبت زمستان برگزار خواهد شد.

 


 شرح سيستم ارزيابي (امتحان) نهايي (به گونه اي که منطبق بر برنامه آموزشي باشد و آنچه آموزش داده مي شود، ارزيابي کند):

در ارزیابی نهایی لازم است که دانش دستیار در مورد فیزیک پرتودرمانی، بیولوژی، ایمنولوژی فیزیولوژی سلولی و دانش و نگرش او در پاتولوژی و روشهای تصویربرداری، مهارت در تفسیر یافته های رادیولوژی مرتبط با سرطان و مهارت در تصمیم گیری و انجام درمان شامل تمام انواع رادیوتراپی، درمانهای سیستمیک و اصول درمانی تسکینی و نگهدارنده ارزیابی شود. این برنامه نهایی یک جزء کتبی به صورت MCQ و یک جزء دیگر به صورت شفاهی و OSCE دارد.

1- نمره نهائی سال آموزشی از معدل نمرات حاصله در آزمونهای بین و پایان هر بخش یا دوره چرخشی و نمره مربوط به log book و آزمون کتبی پایان سال بدست می آید.