در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا سال 82 اعضاء هيئت علمي گروه راديوتراپي در گروه راديولوژي پست سازماني داشته اند.

از سال 82 گروه راديوتراپي- انکولوژي دانشکده پزشکي مصوب و از خرداد ماه 82 مدير گروه مربوط با راي اکثريت قاطع انتخاب و معرفي شد.

تحولات گروه :

  1. افزايش اعضاء محترم هيئت علمي گروه از سال 82 تا 85 از دو نفر به نه نفر (فقط در مدت سه سال)
  2. برنامه ريزي شايسته جهت آموزش علمي و عملي دستياران راديوتراپي – انکولوژي و آماده سازي ايشان جهت شرکت در امتحانات ارتقاء و دانشنامه تخصصي اگرچه در زمان محدود (سه سال) با نتايج بسيار خوب حتي حصول رتبه اول و دوم در 2 سال متوالي براي دانشنامه تخصصي رشته مربوط.
  3. ايجاد موقعيت شايسته و مناسب براي دو نفر از اعضاء محترم هيئت علمي در وزارت متبوع و شوراي تخصصي جهت تنظيم و ارائه کوريکولوم آموزشي رشته راديوتراپي – انکولوژي جهت کليه مراکز آموزشي دانشگاهي سراسر کشور که توانايي قبول و آموزش دستيار رشته راديوتراپي – انکولوژي داشته باشند.
  4. برنامه ريزي و پيگيري انجام امور مقدماتي و سپس ارائه اساسنامه ايجاد مرکز تحقيقات سرطان در دانشگاه علوم پزشکي مشهد که در آذرماه 85 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و هم اکنون فعال پيگير انجام امور مربوط است.
  5. در حال حاضر گروه رادیوتراپی دارای 11 عضو هیئت علمی و 12رزیدنت می باشد