اسامی دستیاران گروه رادیوتراپی و انکولوژی سال 95-96

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسامی دستیاران

سال

سرکار خانم دکتر مهری شاه آبادی

سال چهار

سرکار خانم دکتر بهاره پرکم

سال چهار

سرکار خانم دکتر الهه عاقل

سال سه

سرکار خانم دکتر آرزو غلامی

سال سه

سرکار خانم دکتر معصومه مسعودیان

سال دو

جناب آقای دکتر دانیال فضیلت پناه

سال دو

جناب آقای دکترعلیرضا کرامتی

سال دو

جناب آقای دکتر علیرضا جوادی نیا

سال دو

جناب آقای دکتر محمدرضا ثقفی

سال یک

جناب آقای دکتر الیار موسی پور شاهی

سال یک

سرکار خانم دکتر منصوره دهقانی

سال یک

سرکار خانم دکتر سارا راستا

سال یک